Bijzondere voorwaarden

BIJZONDERE VOORWAARDEN

De algemene reisvoorwaarden worden op een aantal punten aangevuld door bijzondere reisvoorwaarden die specifiek zijn voor elke reisorganisator, zie volgende tekst:

1. Inschrijving en betaling

Iedere inschrijving van een reis gaat gepaard met de betaling van een voorschot ten belope van 30 % van de reissom, binnen de 14 dagen na reservatie. Uw voorschotbetaling geldt als bevestiging van uw boeking. Bij niet-naleving van deze voorwaarde behouden wij het recht de reis te annuleren. 1 maand en ten laatste 3 weken voor het vertrek moet het saldo vereffend zijn. Door de voorschotbetaling aanvaardt de reiziger de onderhavige algemene voorwaarden en erkent er kennis van te hebben genomen.


2. Reissom

 1. In de reissom zijn begrepen: de reis per luxe autocar zoals voorzien in het programma; de hotelkosten op basis van standaard tweepersoonskamers; de maaltijden opgegeven in de brochure (zie desbetreffende prijstabel); de wegentaksen; plaatselijke verblijfstaksen; alle taksen en diensten in restaurants en hotels; BTW. De gepubliceerde prijzen werden berekend te goeder trouw volgens de tarieven, bijdragen, taksen en wisselkoersen cfr. 01/11/14. Verhogingen of verlagingen van de heffingen en/of taksen en van de brandstoftoeslagen of kortingen na deze datum worden netto bij de reissom gevoegd respectievelijk netto er vanaf getrokken.
 2. In de reissom zijn niet begrepen: toeslagen vermeld in de prijstabel; persoonlijke uitgaven; dranken, facultatieve uitstappen, spektakels; inkomgelden en boottochten; reis- en annuleringsverzekering.
 3. Gepubliceerde reissommen gelden steeds per persoon.

3. Kortingen

Bij voorlegging van een huwelijksaankondiging, ontvangen bruid en bruidegom elk een korting van € 12,50 op een autocar-reis van minimum € 300 naar keuze uit deze brochure. Deze korting is geldig tot maximaal 2 maanden na huwelijksdatum. Voor kinderen: zie desbetreffende prijstabel; 3e en 4e persoon in een standaard tweepersoonskamer met bijzetbed (sofa, plooibed of extra bijzetbed): zie desbetreffende prijstabel.


4. Wijzigingen door de reiziger

Bij iedere wijziging door de reiziger aan een definitief geboekt dossier worden wijzigingskosten aangerekend. Onder wijziging door de reiziger verstaan we: kamertype, opstapplaats, vervanging van de reiziger, maaltijdregime, verzekering...

 • tot 8 dagen voor vertrekdatum: € 7,50 per dossier.
 • minder dan 8 dagen voor vertrekdatum: € 12,50 per dossier.

Wijzigen van ‘verblijf’ of ‘andere afreisdatum’ betekenen annuleringskosten zoals voorzien in artikel 5. hierna volgend.


5. Annulering door de reiziger

Annulering van de reis door de reiziger brengt volgende kosten met zich mee, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval, heirkracht of overmacht.

 • tot 90 dagen voor afreis: 10% van de reissom met max. van € 50/dossier.
 • vanaf 89 dagen tot 30 dagen voor afreis: 25 % van de reissom.
 • vanaf 29 dagen tot 15 dagen voor afreis: 40 % van de reissom.
 • minder dan 15 dagen voor afreis tot dag voor vertrek: 70 % van de reissom.
 • dag van vertrek of ingeval van afwezigheid bij vertrek: 100 % van de reissom.

6. Formaliteiten van de reiziger

De reiziger zal er voor zorgen dat zijn persoonlijke documenten en zijn reisgoed voldoen aan de door binnen- en buitenlandse reglementen opgelegde voorwaarden inzake tolgrensformaliteiten: formaliteiten van sanitaire en financiële aard; het politiereglement e.a. bepalingen en dit voor de gehele duur van de gecontracteerde reis. De reisorganisator neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de gevolgen die voortvloeien uit het ontbreken van de nodige documenten of de niet-naleving van de verplichtingen door de reiziger. Gehandicapten die alleen reizen, worden verondersteld de reis op eigen krachten te kunnen maken. Minderjarige kinderen moeten in het bezit zijn van de vereiste documenten of een eigen paspoort bezitten. Wanneer ze niet samen met het gezinshoofd of hun voogd reizen, moeten zij houder zijn van een gelegaliseerd attest waarbij deze hen toelating geeft voor de reis. Iedere reiziger is verantwoordelijk voor zijn reisgoed en aangekochte souvenirs.


7. Verantwoordelijkheid van de reisorganisator

Gezien de reisorganisator buiten zijn wettelijke verplichtingen niet aansprakelijk kan gesteld worden voor verlies, diefstal of schade aan reisgoed en persoonlijke voorwerpen, raden wij de reizigers aan om hiervoor een extra verzekering af te sluiten. Lees aandachtig de verzekeringsvoorwaarden (liggen ter inzage op ons kantoor of kunnen geraadpleegd worden via www.premiumtours.be).


8. Klachten tijdens uw reis

Elke tekortkoming moet zo spoedig mogelijk ter plaatse gemeld worden aan de dienstverlener of de vertegenwoordiger van PremiumTours. Indien geen passend gevolg gegeven wordt of geen oplossing gevonden wordt, moet u rechtstreeks contact opnemen met het noodnummer van PremiumTours (nadere gegevens in uw reisdocumenten). Indien door het niet naleven van deze voorschriften het probleem aanhoudt, kan dit een invloed hebben op de bepaling van een eventuele schadevergoeding. De terugbetaling van niet verkregen diensten kan alleen gebeuren na voorlegging van een attest van de betrokken dienstverlener waarin duidelijk vermeld staat welke diensten de reiziger niet heeft ontvangen en in aanmerking komen voor terugbetaling.


9. Allerlei

 1. Opstapplaats - De reiziger moet zich met zijn bagage op de opstapplaats aanbieden binnen de termijnen vastgesteld door de organisator (zie rubriek opstapplaatsen). De reiziger wordt aansprakelijk gesteld voor alle eventuele schade en kosten die voortspruiten uit het niet naleven van deze regel.
 2. Bagage - Max. toegelaten bagage: 1 reiskoffer per persoon (afmetingen 60 cm hoogte/25 cm breedte/ 75 cm lengte) en 1 handbagage. Let wel op! Een te grote handbagage gaat altijd ten koste van uw zitcomfort.
 3. Klachtenregeling - Voor eventuele geschillen die niet via de geschillencommissie kunnen worden opgelost, is alleen de rechtbank van Turnhout bevoegd.
 4. Terugbetaling klachten - De terugbetaling van het bedrag voor niet gebruikte diensten gedurende de reis wordt alleen toegestaan, wanneer PremiumTours zelf de terugbetaling krijgt.
 5. Fouten in de brochure - Hoewel de prijzen in deze brochure met zorg zijn berekend, kunnen fouten voorkomen. Wij behouden ons het recht voor deze fouten te corrigeren.
 6. Parking - PremiumTours zorgt voor een parking, maar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of beschadigingen, van welke aard ook.
 7. Dieren - Dieren zijn niet toegelaten op onze autocars.
 8. Reizen met vliegtuig/bus-combinatie - Luchthaventaksen: in de prijs van de reis begrepen cfr. 01/11/2014; bij eventuele verhogingen na 01/11/2014 dient de klant de taksverhoging te betalen. Luchtvaartmaatschappijen en luchthaven van vertrek of aankomst kunnen gewijzigd worden indien nodig.
 9. Vervanging PremiumTours TopView - De reisorganisator heeft het recht een andere of bijkomende autocar in te schakelen, in geval van defect of andere gevallen van overmacht. Deze autocar zal een minimale norm hebben van 3 sterren. Afwijkingen inzake inrichting van de autocar geven geen recht tot annulatie.
 10. Zitplaatswisseling - Er wordt niet van plaats verwisseld in de autocar.
 11. Stiptheid bij vertrek - De autocar wacht maximum 5 minuten na het voorziene vertrekuur. PremiumTours is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten bij het niet tijdig aanwezig zijn aan de afgesproken vertrekplaats.
 12. Europese Wetgeving rij- en rusttijden chauffeurs - Tengevolge de nieuwe Europese Wetgeving op rij- en rusttijden van chauffeurs, ingegaan op 01/01/2007, zijn kleine programmawijzigingen niet uitgesloten. Onze reisleider zal u hierover informeren tijdens de reis.
 13. Minimum aantal deelnemers - Onder toepassing van artikel 11, 2°;1 van de algemene reisvoorwaarden geldt voor autocarreizen en vliegtuigreizen een minimumbezetting van 50%.
 14. Verzekering - Onze reizen omvatten geen annulerings- en reisbijstandsverzekering. Wij raden al onze reizigers aan een bijkomende annulerings- en reisbijstandsverzekering te onderschrijven, zie pag. 81 van deze reisbrochure. De volledige tekst van de enige geldende verzekeringsvoorwaarden ligt ter inzage op ons kantoor of kan geraadpleegd worden via www.premiumtours.be) Wij zijn lid van de VVR, Vereniging Vlaamse Reisbureaus Wij zijn verzekerd voor financieel onvermogen bij het Garantiefonds Reizen

FOLDER LIGT TER INZAGE OP ONS KANTOOR

Garantiefonds Reizen ovv - Metrologielaan 8 - 1130 Brussel - website: www.gfg.be

Verantwoordelijke uitgevers: Jan en Marc Hoeks - p.a. Postelsesteenweg 27 te 2400 Mol - Carolus Reizen BVBA - Postelsesteenweg 27 te 2400 Mol - Lic. 5421 - BTW BE 0431.025.933

Overname en nadruk verboden